De Praktijk voor Mondhygiëne

Privacyverklaring

en

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

De AVG brengt voor de zelfstandig ondernemende mondhygiënist een aantal verplichtingen met zich mee.  ´De Praktijk voor Mondhygiëne Daniella Fiamingo´ houdt zich op dit moment aan wat is gesteld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Uw bezoek, hulpvraag, de vorming van een dossier en communicatie/rapportage met derden worden behandeld conform de in deze wetgeving geformuleerde regels. Volgens de WGBO zijn wij verplicht om een dossier over u bij te houden met alle gegevens over uw behandeling, onderzoeken, medicijnen en uw gezondheid. U heeft recht op inzage in uw dossier.

 

 

1. Algemene overwegingen

‘De Praktijk voor Mondhygiene Daniella Fiamingo´ hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we u op transparante wijze informeren over hoe het binnen de praktijkvoering wordt omgegaan met uw persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd. Uw mondhygiëniste kan haar werk niet uitvoeren zonder dat we bepaalde persoonsgegevens verwerken. Dit wordt met de grootst mogelijke zorg voor u gedaan.‘De Praktijk voor Mondhygiene Daniella Fiamingo´ handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening  Gegevensbescherming, hetgeen in ieder geval betekent dat wij:

Persoonsgegevens verwerken conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden in deze privacyverklaring onder punt 2 genoemd;
Alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Passende (technische en/of organisatorische) maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, zie punt 6 van deze privacy verklaring;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan de praktijk zijn verstrekt (bijv:factoringmaatschappij), dan wel voortvloeit uit een wettelijke verplichting;
Op de hoogte zijn van de rechten van patiënten omtrent persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst en de bedrijfsvoering van de praktijk, deze respecteren en patiënten hierover informeren. ‘De Praktijk voor Mondhygiene Daniella Fiamingo´ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten. Voor patiënten is ´Daniella Fiamingo´ de contactpersoon ingeval van vragen en/of verzoeken rondom persoonsgegevens.

 • Praktijknaam: ‘De Praktijk voor Mondhygiene Daniella Fiamingo´
 • Naam contactpersoon praktijk: Daniella Fiamingo
 • Praktijkadres: Parkstraat 38
 • Postcode: 3581PL
 • Plaats: Utrecht
 • Emailadres: mail@fijngebit.nl
 • Telefoonnummer: 030-2523787

 

2. Doeleinden en (bijzondere) persoonsgegevens

‘De Praktijk voor Mondhygiene Daniella Fiamingo´ verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het aangaan van behandelovereenkomsten met u als patiënt en het uitvoeren van behandelingen binnen die behandelrelatie
Het direct declareren van de nota bij de zorgverzekeraars via de factoringmaatschappij Infomedics BV;
Rapportageverslag versturen naar uw tandarts en eventueel andere zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn;
Het versturen van nieuwsbrieven/informatiemails aan ingeschreven patiënten van de praktijk;
Op grond van de Wkkgz dient elke praktijk een Veilig Incident Melden systeem te hebben, waarbij incidenten door medewerkers worden gemeld, zodat kwaliteit van zorg kan worden verbeterd en gewaarborgd. Dit vindt op anonieme basis plaats, tenzij zich risico’s voor u als patiënt hebben voorgedaan. In dit geval wordt de patiënt hierover ingelicht;

Voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst moet de praktijk over de volgende (bijzondere) persoonsgegevens beschikken.

Onderstaande punten zijn de bijzondere persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens Bijzondere persoonsgegevens NAW gegevens;
 • Medische gegevens/medicatiegebruik;
 • Medische gegevens/gezondheid;
 • Tandheelkundige gegevens;
 • Röntgenfoto’s;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • BSN nummer;
 • Zorgverzekeringsgegevens;
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat;
 • Beroep
 • Naam tandarts;
 • Naam andere bij behandeling betrokken zorgverleners;
 • Gegevens ouders/wettelijk vertegenwoordiger bij minderjarige en    wilsonbekwame;

Bovenstaande punten zijn de persoonsgegevens van meer gevoelige aard, echter zonder deze persoonsgegevens kan de behandelovereenkomst niet worden uitgevoerd. Hierbij is van belang dat indien de toestemming tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN nummer en medische (patiënt)gegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk. Het BSN nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen met onder meer verzekeraars. Het inlichten van de zorgverlener over medische geschiedenis is een wettelijke verplichting. Zonder medische en tandheelkundige gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.

Persoonsgegevens van minderjarige en wilsonbekwame patiënten

Minderjarige patiënten kunnen zich zelfstandig inschrijven vanaf 16 jaar. Tot 16 jaar verwerkt ‘De Praktijk voor Mondhygiene Daniella Fiamingo´   alleen persoonsgegevens na schriftelijke toestemming van de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Ook voor wilsonbekwame patiënten geldt dat wij alleen persoonsgegevens verwerken na schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij is van belang dat indien de toestemming tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN nummer en medische (patiënt)gegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk. Het BSN-nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen met onder meer verzekeraars. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.

 

3. De gegevensverwerking

Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over het mondonderzoek en de behandeling vastgelegd in een dossier. Uw behandelend mondhygiënist heeft wettelijk een dossierplicht. Dit conform de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend mondhygiënist en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.

Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is.

Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen behandelaar. Zorgverzekeraars controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. ´De praktijk voor Mondhygiëne Daniella Fiamingo´ is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.

 

4. Verstrekking persoonsgegevens aan andere partijen

Alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden, worden gegevens aan andere partijen verstrekt.

Uw tandarts ontvangt een rapportage verslag, mocht u van tandarts wisselen dan dient u dit tijdig aan 'De Praktijk voor Mondhygiëne Daniella Fiamingo' door te geven. 
 'De Praktijk voor Mondhygiëne Daniella Fiamingo'  mag de röntgenfoto's opvragen bij uw tandartspraktijk.

‘De Praktijk voor Mondhygiene Daniella Fiamingo´ heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met andere partijen voor:

- Software leverancier patiëntenadministratie Exquise Next Generation Cloud (Vertimart)

- Website bouwer (https://www.webdesign-plus.nl/ en hostingbedrijf https://www.vimexx.nl/)

- Microsoft office software leverancier;

- Online agenda, de afspraken worden twaalf maanden bewaard op deze server daarna definitief verwijderd (https://www.supersaas.nl/);

- XS4ALL telefonie, zij bewaren uw berichten op hun provider indien u het antwoordapparaat inspreekt, deze worden voor 21 dagen bewaard, daarna definitief verwijder;

- Laboratorium voor bacterieel onderzoek (Laboral);

- Beveiligde mailverbinding (https://zorgmail.nl/);

- VECOZO certificaat om uw verzekeringsgegevens in te zien en via clearing uw nota rechtstreeks bij uw tandartsverzekering te declareren (https://www.vecozo.nl);

- Factoringmaatschappij Infomedics voor de verwerking van de nota, deze zal naar u gemaild worden, indien u de mail niet opent dan ontvangt u de nota op uw postadres (https://www.infomedics.nl/).

- Meamedica|dental: Medische Gezondheids vragenlijst in de tandheelkunde (meamedicadental.com)

In de verwerkersovereenkomsten zijn afspraken gemaakt om de bescherming van de persoonsgegevens van u als patiënt te waarborgen.

´De Praktijk voor Mondhygiene Daniella Fiamingo´ verstrekt geen persoonsgegevens aan anderen partijen, tenzij de praktijk hiertoe wettelijk verplicht is (bijv. opvragen persoonsgegevens in het kader van een politieonderzoek). Daarnaast worden geen persoonsgegevens aan andere partijen buiten de EU verstrekt.

Buiten de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven en waarvoor derhalve een grondslag aanwezig is, verwerkt ´De Praktijk voor Mondhygiene Daniella Fiamingo´ alleen persoonsgegevens indien hiervoor door de patiënt toestemming is gegeven.

5.  Bewaartermijn

´De Praktijk voor Mondhygiene Daniella Fiamingo´ bewaart patiëntendossiers gedurende de tijd dat de patiënt is ingeschreven in de praktijk en na uitschrijving conform art. 7: 454 BW (WGBO) nog gedurende 15 jaar. Een patiënt heeft het recht te verzoeken om vernietiging van het dossier. ´De Praktijk voor Mondhygiene Daniella Fiamingo´ vernietigt het dossier binnen drie maanden na het verzoek, tenzij vernietiging niet in het belang is van de patiënt, of bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan patiënt (bv volksgezondheid of in geval van gerechtelijke procedure). Andere persoonsgegevens ten behoeve van de praktijkvoering, zoals NAW-gegevens ten behoeve van de verzending van nieuwsbrieven en het klantenbestand, worden bewaard gedurende uw inschrijving als patiënt in de praktijk.

 

6. Beveiliging van persoonsgegevens

´De Praktijk voor Mondhygiene Daniella Fiamingo´ heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies:

 • ´De Praktijk voor Mondhygiene Daniella Fiamingo´ werkt met een patiënten softwaresysteem van de firma Vertimart, waarmee een bewerkersovereenkomst is gesloten en afspraken zijn gemaakt over veilig aansluiten of installeren van applicaties/programma’s;
 • De software is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd en geschoold personeel zijn de in de praktijk werkzame mondhygiënisten en de praktijk medewerker;
 • De software/systemen zijn beveiligd met inlogcodering en autorisaties. Privacy van persoonsgegevens is gewaarborgd;
 • De systemen waarmee wordt gewerkt, zijn doorlopend beschikbaar en actueel;
 • Patiëntendossiers zijn altijd zo actueel mogelijk;
 • Binnen het patiënten systeem zijn alle patiëntgegevens gekoppeld aan het BSN;
 • Persoonsgegevens worden niet op USB sticks of andere mobiele dragers gekopieerd tenzij de persoonsgegevens versleuteld worden;
 • Toegang tot het Systeem op afstand is alleen mogelijk via een beveiligde VPN verbinding op basis van twee-staps authenticatie;
 • Er is een goede afweer tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf;
 • Het is medewerkers niet toegestaan, zonder toestemming van de Praktijk, software te downloaden en/of om firewalls of virusscanner aan te passen of te verwijderen;
 • Niet actuele patiëntgegevens worden conform de wet 15 jaar bewaard, tenzij op verzoek van u als patiënt vernietiging heeft plaatsgevonden;

Toekomstige Medewerkers van ´De Praktijk voor Mondhygiene Daniella Fiamingo´ hanteren een clean desk en clean screen policy. Systemen worden uitgezet bij verlaten van de werkplek. Systemen worden versleuteld en zijn zo nodig geautoriseerd;
Uitwisseling van informatie, communicatie tussen collega’s vindt altijd veilig plaats;
E-mailverkeer tussen collega’s en tussen de praktijk en patiënten voor zover het medische gegevens betreft, is beveiligd via Zorgmail.
´De Praktijk voor Mondhygiene Daniella Fiamingo´ werkt conform het NVM Protocol meldplicht datalekken;
Device als laptops en mobiele telefoons worden niet onbeheerd achtergelaten, worden versleuteld opgeslagen en verlies/diefstal dient direct door de medewerkers te worden gemeld bij de Praktijk;
Toekomstige medewerkers van ´De Praktijk voor Mondhygiene Daniella Fiamingo´  hebben kennis van de rechten van de patiënt, werken met het NVM document “veel gestelde vragen privacy en ‘patiënten rechten’;
Toegang tot het pand is alleen mogelijk met een verstrekte sleutels aan diegene die werkzaam zijn op deze werkplek;

7. Rechten van u als patiënt ten aanzien van verwerkte persoonsgegevens

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw patiëntendossier. Daarnaast heeft u recht op rectificatie en vernietiging van uw persoonsgegevens en in beginsel recht op vernietiging van het patiëntendossier. Hiervoor vragen wij u wel om uzelf te legitimeren. Ten aanzien van uw recht op vernietiging van uw patiëntendossier is van belang dat voortzetting van de behandelovereenkomst dan wellicht onmogelijk is omdat gebrek aan medische informatie een kwalitatief goede diagnose en kwalitatief goede behandeling in de weg staat, waarbij de veiligheid van u als patiënt niet kan worden gegarandeerd.

U hebt tot slot het recht uw gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of een andere partij. Ook hiervoor vragen wij u om uzelf te legitimeren.

8. Geheimhouding

´De Praktijk voor Mondhygiene Daniella Fiamingo´ gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze toekomstige medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

U hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
Het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag;
Er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld of wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

 

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

´De Praktijk voor Mondhygiene Daniella Fiamingo´ kan deze privacyverklaring eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wet wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website www.fijngebit.nl informeren. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt.

10. Vragen, opmerkingen of klachten?

Hoewel ´De Praktijk voor Mondhygiene Daniella Fiamingo´ al het nodige doet om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een opmerking of klacht heeft kunt u dit bespreken met uw behandelaar. Uw behandelaar is te bereiken op 030-2523787 of per email 

Geef uw mening op ZorgkaartNederland